22 Comments

  1. You have make all your subscribers fools you can't buy anything from this coins and diamonds it's just a glitch you can't use them

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *